[Prev. Disc]   [Next Disc]   [Menu]   [Top]

jacket photo
Kevin Thompson
TELEMANN fantasias
 /
(無伴奏)
12 Fantasias (TWV40:2-13)  (Georg Philipp Telemann)